Velsignelse af homoseksuelle

Dette dokument indeholder menighedsrådets overvejelser og holdninger til spørgsmålet om ‘kirken og homoseksualitet’. Der er tale om et OPLÆG TIL SAMTALE i Købnerkirken og IKKE ET FORSLAG! Menighedsrådet indbyder til samtale i Købnerkirken om emnet torsdag den 29. november 2012 kl. 18.00-20.30.

Som baptistkirke tror vi at ethvert menneske og enhver lokal menighed i enhver tid og på ethvert sted har friheden til at træffe beslutninger om etik, moral og politik. Det betyder at vi selv er ansvarlige for at svare på spørgsmålet om hvordan vi skal leve som mennesker og menigheder. Vi træffer ikke vores beslutninger på bar bund, og vi handler ikke bare ud i den blå luft. Som baptistkirke mener vi at vi er forpligtet på to forhold: Bibelens ord og menneskers behov. Det er de to kilder vi øser af, når vi skal vælge hvordan vi skal leve: Hvad er de evige sandheder som Gud gennem Jesus har givet os? Og hvad er udfordringerne konkret i vores tid og i vores kultur. Når vi kender begge dele så har vi forudsætningerne for at kunne træffe de valg som gør os til troværdige kristne i dag.

Hvad siger Bibelen om homoseksualitet?  

Homoseksualitet behandles ikke som et særskilt tema i Bibelen, men omtales syv gange i forskellige sammenhænge, fire gange i Det gamle Testamente og tre gange i Det nye Testamente. I alle tilfælde er der tale om en fordømmelse af homoseksuelle handlinger.

De fire steder i gamle testamente handler om afgudsdyrkelse og om voldtægt: 1. Mosebog 19, Dommerbogen 19 og 3. Mosebog 18,22 og 20,13. De tre steder i Nye Testamente handler om synd hvor homoseksuel adfærd nævnes i sammenhæng med forskellige former for synd: Rom.1,26-27, 1. Kor.6,9 og 1. Tim.1,10. De forhold som Paulus henviser til, når han skriver om homoseksualitet, er enten pæderasti (= Seksuelt forhold mellem en ældre mand og en ung mand), incest, afgudsdyrkelse eller synkretisme.

De bibelske tekster hvor homoseksualitet nævnes handler således ikke om menneskers seksuelle identitet og seksuelle orientering, og ingen af teksterne forholder sig til den situation hvor to af samme køn frivilligt indgår et kærlighedsforhold. Det, som er anliggendet i ovenstående bibelsteder er nemlig at afvise ’synd’ i form af magtanvendelse ved voldtægt og incest eller ulydighed mod Gud i form af afgudsdyrkelse. Derfor er det umuligt for os ud fra disse bibeltekster at fordømme frivilligt indgået kærlighedsforhold mellem to af samme køn.

Hvis vi i dag vil bruge disse få skriftsteder som grundlag for at fordømme frivilligt indgåede homoseksuelle forhold, så skal vi vide at vi også med bibelsk belæg kan genindføre polygami og Levirat (= hvis min bror dør, så er jeg forpligtet til at gøre hans enke gravid).

Jesus taler meget direkte om synd. Synd betyder at ’ramme forbi målet’ – konkret i den betydning hvor det fører til at relationer brydes mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Og Jesus nævner flere konkrete handlinger og holdninger som synd, men aldrig homoseksualitet.

I Mattæus 19,11 accepterer Jesus at ’der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for himmerigets skyld.’ Vi ved ikke hvad Jesus konkret taler om her, men tydeligt er det, at han accepterer andre måder at leve på end i et heteroseksuelt ægteskab.

Vi ved dog om Jesus at han både som forbillede og i sin undervisning var ekstrem inkluderende når det gjaldt mennesker som var fordømt af loven, præsterne og myndighederne. Jesus fremhævede enkerne, de syge, tolderne, de prostituerede, de fremmede, de vantro og andre som ifølge Bibelens lov og præsternes tolkning var dømt til udelukkelse og fortabelse.

Bibelen er entydigt positiv overfor det heteroseksuelle ægteskab som base for familien. Det gælder også Jesus selvom han efter alt at dømme ikke selv levede i et ægteskab. Det går igennem hele Bibelen fra skabelsesberetningen til Johannes Åbenbaring at menneskets liv sker med udgangspunkt i et familieliv hvad mand og kvinde lever samme i et livslangt forhold med det formål at få børn og opdrage børn. Ægteskab mellem mand og kvinde bruges også flittigt som et billede på forholdet mellem Gud og hans folk – kirken. I Bibelen får det heteroseksuelle parforhold således en positiv særbehandling, mens der stort set intet siges om andre måder at udleve sin seksualitet på.

Hvordan ser homoseksualitet ud i vores kultur?

Vi er overbeviste om at menneskers seksuelle orientering er et givet vilkår som mennesket må leve med og ikke et frit valg.  Der er stor usikkerhed om hvorfor nogle mennesker bliver homoseksuelle. Er det arv eller miljø? Det mest sandsynlige svar er: ’både og’ fordi mange undersøgelser viser at både medfødte og kulturmæssige forhold har betydning.  Det afgørende for os er at et menneskes seksuelle orientering er et vilkår man ikke selv er herre over.

For de fleste er det uproblematisk at nå frem til en erkendelse af sin egen seksuelle identitet, men for andre kan det være en lang og smertefuld proces. Mennesker med homoseksuel identitet er en minoritet. Et gennemsnit af alle undersøgelser i Danmark viser at ca. 4 % af befolkningen har en homoseksuel identitet. Bl.a. derfor har homoseksuelle ligesom andre som afvigere oplevet undertrykkelse og manglende accept, hvilket også har givet mange homoseksuelle store problemer med selvværd og egen identitet.

Historisk set har den kristne kirke og samfundet i forening (siden år 390) fordømt homoseksualitet – i lange perioder straffet med døden.  Kirken har betegnet det som synd og det danske samfund har indtil for 70 år siden forbudt homoseksualitet ved lov. Sundhedsvæsenet i Danmark har indtil for 30 år siden behandlet homoseksualitet som en sygdom.

Det er først i løbet af de seneste 30-40 år at det er blevet synligt og bredt accepteret i vores kultur at to personer af samme køn frivilligt indgår et livslangt forpligtende kærlighedsforhold.

Siden 2. verdenskrig har der i vores land været en organiseret kamp for at forbedre homoseksuelles vilkår. Samtidig var der også andre bevægelser i vores land der begyndte at sætte fokus på minoriteters og svage gruppers rettigheder.  Den Danske kultur er i dag generelt meget tolerant og accepterer menneskers forskellighed og menneskers ret til selv at vælge hvordan de vil leve.  Og en stor del af den større tolerance skyldes også at kristne har kæmpet for minoriteternes rettighed.

Det var en milepæl da Danmark i 1989 som det første land i verden indførte ’registreret partnerskab’ som juridisk-økonomisk betød en reel ligestilling mellem heteroseksuelle ægteskaber og homoseksuelle parforhold. Og med vedtagelsen af ny ægteskabslov 15. juni 2012 er der nu en 100 % ligestilling mellem heteroseksuelle og homoseksuelle ægteskaber i det danske samfund.  Et overvældende flertal i den danske befolkning støtter den nye lov.

Konklusioner

Bibelen taler meget klart og udførligt om ægteskab mellem mand og kvinde, som base for et familieliv som har til formål at videreføre slægten. Ægteskabet mellem mand og kvinde kan – i modsætning til det homoseksuelle ægteskab – finde sit indhold og mening i Bibelen og er ideelt set rammen for børns tilblivelse og opvækst. Vi mener at ægteskab mellem mand og kvinde har en særstilling. Sådan er det i Bibelen og sådan ønsker vi også det skal være i Købnerkirkens fællesskab, men UDEN at vi af den grund vil diskriminerer eller behandle homoseksuelle dårligere.

Der findes ingen bibeltekster, som omhandler den type homoseksualitet, hvor to parter af samme køn frivilligt vælger hinanden og opbygger en relation, der inkluderer gensidig kærlighed til hinanden og erklæret forpligtende troskab hele livet. De bibeltekster som omhandler homoseksuel praksis har udelukkende at gøre med afgudsdyrkelse, synkretisme, voldtægt og prostitution. Derfor kan vi ikke ud fra Bibelen gå imod homoseksuelle parforhold.

Vi mener derfor at også homoseksuelle har ret til at indrette sig i faste parforhold og skabe en familie. Bibelens tekster lærer os at alle mennesker er født frie og lige og at alle finder deres værdi og identitet ved at være elsket af Gud, også uanset sin seksuelle identitet. Og som baptister vil vi særligt understrege troen på at Gud har skabt mennesket med frihed til selv at søge Guds vilje med ens liv.

Der er intet i Bibelen som efter vores opfattelse taler imod at to af samme køn frivilligt kan vælge at leve samme i et livslangt kærlighedsforhold.  Om et menneske derfor selv vælger at leve i et homoseksuelt parforhold så vil det også kunne finde sted indenfor Købnerkirkens fællesskab.

Købnerkirken vil ikke foretage vielse med borgerlig gyldighed, hverken af heteroseksuelle eller homoseksuelle par. Købnerkirken støtter den resolution som Baptistkirken i Danmark vedtog i 1999 i anledning af Grundlovens 150 år jubilæum. Heri udtrykker vi den holdning at vielse bør være en borgerlig handling der finder sted på borgmesterkontoret. Efter en borgerlig vielse kan ægteparret vælge at blive velsignet i kirken. Købnerkirkens modstand mod at foretage vielse med borgerlig gyldighed har således intet – absolut intet – med homoseksualitet at gøre men har alene med stat – kirke spørgsmålet at gøre. Købnerkirken ønsker ikke at optræde som statens embedsmand ved indgåelse af ægteskaber.

I Købnerkirken kan alle der har indgået ægteskab bede om en velsignelse over deres samliv. Det gælder for ægteskab mellem mand og kvinde som vi har praktiseret det i årevis. Og det gælder også for homoseksuelle ægtepar. En velsignelse er dels en handling der udtrykker fællesskabet opbakning og støtte til den eller dem vi velsigner, og dels en forbøn om Guds hjælp og velsignelse.

Købnerkirken er en fri kirke for alle. Det betyder at, i vores fællesskab alle har de samme muligheder og rettigheder. Det betyder at der er lige adgang til vores kirkes fællesskab og lige adgang til udførelsen af tjenester i kirken uanset menneskers seksuelle identitet.

Menighedsrådet 7.oktober 2012

MENIGHEDSRÅDETS UDKAST TIL SAMTALE I KØBNERKIRKEN 29. NOVEMBER 2012 KL. 18.00

8 thoughts on “Velsignelse af homoseksuelle

 1. Steen Byrdal Christensen

  Som kristen og homoseksuel – kan jeg kun slutte op om dette. For første gang, læser jeg et grundig bearbejdet notat, for og imod samt hvad Jesus og bibelen underviser om.

  Jeg har holdt min seksuel orientering skjult i mange år, af angst/nervøsitet for hvad folk i kirken kan/ville mene. Jeg skammer mig ikke og har aldrig gjort, for jeg behøves jo ikke at skilte med det – Folk skilter jo heller ikke med at de er alene, grundet skilsmisse.

  Jeg vidergiver dig hermed min store respekt for dit mod og dine holdinger. Guds veje er jo som bekendt uansaglige.

  Guds fred.
  Steen Byrdal

  Svar
  1. Karsten

   Har I hørt at Kirken/menigheden er Kristi legeme(Læs korinterbrvene), altså en Hellig forsamling til Herrens formål. Hvorfor har vi Kirke? Er det en social klub?
   Jesus kommer efter sin elskede brud(sit legeme) uden plet og rynke. Hvis man mener, at ægteskabet kan indgås mellem folk af samme køn så er man faret vild som i Noas dage inden syndfloden, hvor synd blev godtaget som noget godt og Guds forordninger blev vraget. Gud er Hellig, og dem som elsker Ham tilbeder ham i ånd og i sandhed, helt naturligt. Det andet Humanistiske, liberale pjat som Kirkerne rundt omkring lukker op for tilsmudser Kristi legeme og er ikke den kirke som Kristus kommer efter.

   Svar
   1. Jan Kornholt

    Jo, Karsten, i Købnerkirken har vi hørt det før, alt hvad du skriver. Vi kender også andre, der som dig mener at deres tolkning af Bibelen er så rigtig at de tør påstå at andre er faret vild?
    Personligt vil jeg, trods teologisk uddannelse og mange år som præst, ikke dømme andre kristnes tolkning af Bibelen som accept af synd eller som tilsmudsning af kirken. Det er en af baptistkirkens grundlæggende værdier at hvert menneske og den lokale menighed har frihed til selv at tolke Bibelen. Det betyder at vi accepterer at der kan være forskellige tolkninger der fører til forskellige konklusioner. Jeg har det ikke svært med kristnes uenighed, men jeg har svært ved at klare, når kristne ikke kan acceptere friheden til forskellighed!

    Svar
   2. Inge Ibsen

    Hvad skal Steen og andre bruge din kommentar til, Karsten? For en større Gud får hverken du eller han af din holdning.
    Tror måske i virkeligheden slet ikke det er samme Gud vi snakker om. Min Gud lader i hverttilfælde ikke mennesker bestemme, hvad han mener for at kunne fælde sine medmennesker.

    Svar
 2. Helle Viuf

  Det var et meget fint indlæg. Tak for at vi andre kan læse med. Jeg har en bette kommentar (som kønsteolog): Paulus anså nu den ugifte stand som idealet (jf 1.Kor. 7) Men kunne man ikke “holde stand”, dvs leve som ugift (cølibat), var det trods alt bedre at gifte sig end at seksualiteten var utøjlet. Tak igen for læsningen!

  Svar
 3. David Hansen

  Argumentationen bygger i høj grad på påstanden om, hvad Paulus mener med homoseksualitet, at der enten er tale om pæderasti, incest, afgudsdyrkelse eller synkretisme. Hvad begrundes det med? – Forstår især ikke de to sidst nævnte, at afgudsdyrkelse og synkretisme har noget med sex at gøre? Og hvad er forskellen på et homoseksuelt forhold mellem en ældre mand til en yngre, i forhold til forhold mellem jævnaldrende? Og incest er vel incest,hvad enten det sker mellem enskønnede eller tokønnede?

  Svar
 4. Jan Kornholt

  Tak David for din kommentar og relevant spørgsmål.
  I vores læsning af Bibelen mangler vi at se omtale af den udfordring som er vores, nemlig at voksne mennesker frivilligt vælger at indgå i et livslangt kærlighedsforhold.
  Vi ved selvfølgelig ikke fuldt ud hvad Paulus mener med homoseksualitet. Ja, Paulus taler imod homoseksuel adfærd. Men det er tydeligt for os at hans præference til homofili ikke handler om frivillige livslange kærlighedsforhold, men alene angår forhold knyttet til fx afgudsdyrkelse og pæderasti…
  Paulus taler om homoseksuel adfærd i tilknytning til advarsler mod at leve som i den hedenske verden (’deres gamle liv’). Her fandtes masser af religiøse riter hvor homoseksuelle handlinger var almindligt. (Fx i Korinth, hvor Paulus skrev Romerbrevet. Her dyrkede man Afrodite ved at mænd og kvinder byttede seksualitet.) Pæderasti i den hellenistiske kultur (ældre mænd der lever med en ung mand som elsker) er der tale om et ufrit forhold der forudsætter slaveri og magtanvendelse. Vi ser derfor ikke Paulus’ advarsler mod homoseksuel adfærd som en fordømmelse af frivilligt indgåede homoseksuelle ægteskaber.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *