Vedtægter for Købnerkirken

Navn og hjemsted.

  1. Menighedens navn er Købnerkirken
  2. Menigheden er hjemmehørende i Københavns kommune.
  3. Menigheden er medlem af Baptistkirken i Danmark.

Formål og grundlag.

4.  I:  Menigheden er en del af den kristne kirke og bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd.
II: Menighedens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus,
undervise om Guds Rige og have omsorg for medmennesket.
III: Menighedens vigtigste norm for tro og kristenliv er Bibelen.

Medlemmer.

5. Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Modtagelse af nye medlemmer sker efter nærmere fastlagte retningslinjer.

6. Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden stiftede forpligtelser.

Menighedsmøde.

7. Menighedens øverste myndighed er menighedsmødet, hvortil alle med interesse for menighedens arbejde har adgang. Menighedens medlemmer har stemmeret.

8. Ordinære menighedsmøder afholdes 3 gange årligt, som indkaldes med 4 ugers varsel. På årets første møde fremlægges årsregnskab, og på årets sidste møde fremlægges budget. Der afholdes ligeledes ved dette møde valg til menighedsråd samt menighedens forhandlingsleder, sekretær, kasserer og revisor.

9. Menighedens anliggender afgøres så vidt muligt i enighed på menighedsmøderne. I mangel af enighed træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

10. Beslutning om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende forpligtelser skal vedtages på to på hinanden følgende menighedsmøder.

11. Ekstraordinære menighedsmøder kan afholdes med mindst syv dages varsel til menighedens medlemmer med angivelse af dagsorden.

Menighedsreferat.

12. Der udfærdiges et referat af menighedsmødet. Referatet skal udvise de trufne beslutninger. Referatet skal være tilgængeligt for menighedens medlemmer og godkendes på det først følgende ordinære menighedsmøde.

13. Når referatet er godkendt af menigheden, danner en udskrift af dette, bekræftet af forhandlingslederen og sekretæren, dokumentation for det passerede, såvel over for menighedens medlemmer som over for tredjemand.

Menighedens ledelse.             

14. Ledelsen af menigheden, herunder udførelse af de på menighedsmødets vedtagne beslutninger, forestås af et menighedsråd.

15. Menighedsrådet vælges af menighedens medlemmer efter den i menigheden fastlagte valgprocedure.

16. Menighedsrådet fastsætter sin egen forretningsorden og konstituerer sig selv med formand.

Underskriftberettigede.

17. Menighedsrådsformand og menighedens kasserer er i forening underskriftberettigede over for offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender, når menighedsmødet har vedtaget pågældende anliggende.

Regnskab.

18. Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af en kasserer valgt af menigheden og revideres af en revisor ligeledes valgt af menigheden.

19. Revideret årsregnskab med status forelægges til godkendelse på menighedsmødet i januar.

20. Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden stiftede forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser.

Menighedens deling.

21. Dersom en del af menighedens medlemmer udskiller sig fra menigheden, har disse ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan derfor ikke gøre krav gældende af nogen art.

22. Ved en aftalt deling af menigheden skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge parter. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til endelig afgørelse i BaptistKirkens ledelse.

Menighedens rekonstruktion eller opløsning.

23. Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 20 – om ikke før – skal der ske henvendelse til BaptistKirkens ledelse for sammen med den at afklare menighedens fremtid.

24. Beslutning om menighedens opløsning eller sammenlægning med en anden baptistmenighed kan gennemføres med ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder. Såfremt menigheden opløses uden sammenlægning med en anden baptistmenighed, overføres resterende aktiver til Baptistkirken i Danmark.

Vedtægtsændringer.

25. Menighedens vedtægter kan ændres, såfremt dette vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder.

Vedtaget på menighedsmøde den 7. oktober 2012 og den 25. november 2012

Læs også ‘Retningslinjer for medlemskab i Købnerkirken’
og Valgregler menighedsråd

 

1 thought on “Vedtægter for Købnerkirken

  1. Pingback: Bestem fremtiden | Købnerkirken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *